prev / photo top / next
10. at Shiura Tsugaru Aomori